نکاتی در مورد بیسیم ها و عمر باتری بیسیم-متین ارتباطات